ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Cập nhật lần cuối: ngày 1 tháng 4 năm 2022

Trang web creditcard.com.vn (“Trang web”) là tác phẩm có bản quyền thuộc sở hữu của công ty TNHH Qplus Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thông qua Trang web và một số ứng dụng nhất định (“Ứng dụng”) thông báo cho người dùng về các ưu đãi thẻ tín dụng hiện có, thẻ tín dụng của riêng họ và các chương trình giải thưởng liên quan. Ứng dụng của chúng tôi cũng đề xuất thẻ tín dụng có thể được ưu tiên cho một số giao dịch dựa trên chi tiết các chương trình phần thưởng hiện hành. Trang web của chúng tôi, Ứng dụng và tất cả các trang web, ứng dụng, tiện ích, thông báo qua e-mail và các phương tiện khác mà bạn đã truy cập Thỏa thuận này (thông qua máy tính để bàn, điện thoại di động hoặc ứng dụng khác) được gọi chung là “Dịch vụ”.

Dịch vụ của chúng tôi chỉ dành cho người lớn truy cập và sử dụng và không dành cho trẻ vị thành niên. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của bất kỳ ai dưới 18 tuổi và bạn không nên cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân dưới 18 tuổi.

Bằng cách truy cập, tải xuống hoặc sử dụng Dịch vụ, bao gồm bất kỳ phiên bản đồng thương hiệu hoặc gắn nhãn trắng nào của Dịch vụ: (a) bạn chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này (“Thỏa thuận”) và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi ; (b) bạn thừa nhận rằng Thỏa thuận này được hỗ trợ bởi sự cân nhắc hợp lý và có giá trị, bao gồm nhưng không giới hạn, khả năng bạn truy cập, sử dụng và / hoặc gửi thông tin đến Dịch vụ của chúng tôi; (c) bạn tuyên bố rằng bạn có khả năng bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này, hoặc nếu bạn đang đại diện cho một công ty hoặc tổ chức khác, bạn có quyền ràng buộc công ty hoặc tổ chức đó; và (d) bạn tuyên bố rằng bạn từ mười tám tuổi trở lên (18 tuổi. Để xác định sự tuân thủ của bạn với Thỏa thuận này, chúng tôi có thể giám sát việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các quy định của Thỏa thuận này, đừng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

THỎA THUẬN NÀY CHỨNG MINH THỎA THUẬN RỦI RO, CUNG CẤP RẰNG BẠN VÀ CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP THÔNG QUA VIỆC RÀNG BUỘC ĐẤU TRANH CÁ NHÂN VÀ CHO PHÉP BẤT KỲ QUYỀN NÀO ĐỂ CÓ NHỮNG TRANH CHẤP ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH BẰNG PHÁP LUẬT HOẶC THÁNG GIỜ. BẠN CÓ QUYỀN CHỌN KHÔNG THAM GIA THỎA THUẬN CỦA CHÚNG TÔI. XEM PHẦN TRANH CHẤP PHÁP LÝ CỦA THỎA THUẬN NÀY.

Theo các điều khoản của Thỏa thuận này và Chính sách Bảo mật , chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các Dịch vụ khác nhau. Dưới đây là các điều khoản và điều kiện điều chỉnh các Dịch vụ này.

Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin

Bạn chịu trách nhiệm về các quyết định tài chính của mình. Dịch vụ của chúng tôi chỉ nhằm hỗ trợ bạn trong các quyết định tài chính, có phạm vi rộng và không xem xét tình hình tài chính cá nhân của bạn. Tình hình tài chính cá nhân của bạn là duy nhất và thông tin và lời khuyên có thể không phù hợp với hoàn cảnh của bạn. Theo đó, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định cuối cùng nào hoặc thực hiện bất kỳ chiến lược tài chính nào, chúng tôi khuyên bạn nên lấy thêm thông tin và lời khuyên của kế toán và các cố vấn tài chính khác, những người hiểu rõ hoàn cảnh cá nhân của bạn.

Chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi, thông qua Dịch vụ, có thể cung cấp một địa điểm mà qua đó bạn có thể lấy thông tin về các sản phẩm và dịch vụ tài chính nhất định, đồng thời tìm các nhà cung cấp dịch vụ và nhà quảng cáo bên thứ ba, chẳng hạn như các tổ chức tài chính, nhà cung cấp thẻ tín dụng, đại diện chương trình giảm giá và các các chuyên gia tài chính (“Nhà cung cấp dịch vụ”). Mọi ý kiến, lời khuyên, thông tin, dữ liệu, văn bản và các tài liệu hoặc liên kết khác có thể truy cập được thông qua Dịch vụ chỉ dành cho mục đích thông tin. Chúng tôi không phải là đại lý hoặc cố vấn cho bạn hoặc bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ nào. Chúng tôi không xác thực hoặc điều tra việc cấp phép, chứng nhận hoặc các yêu cầu và tư cách khác của Nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không đảm bảo rằng các điều khoản hoặc tỷ lệ được cung cấp bởi bất kỳ nhà quảng cáo, đối tác kinh doanh, đơn vị liên kết cụ thể nào, Nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba khác trên hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi có các điều khoản tốt nhất hoặc mức giá thấp nhất hiện có trên thị trường. Tóm lại, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động hoặc chính sách của các Nhà cung cấp dịch vụ này. Thay vào đó, bạn có trách nhiệm điều tra Nhà cung cấp dịch vụ và bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn dựa trên phán đoán của riêng bạn và của các cố vấn đó trong việc lựa chọn bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp. Ngoài ra, bạn tự chịu rủi ro khi quyết định truy cập hoặc kết nối với Nhà cung cấp dịch vụ thông qua bất kỳ liên kết hoặc quảng cáo nào có thể truy cập được thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn liên kết với bên thứ ba, các điều khoản và chính sách hiện hành của bên thứ ba sẽ được áp dụng, bao gồm cả các phương pháp thu thập dữ liệu và quyền riêng tư của bên thứ ba.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi không phải là nhà cung cấp dịch vụ. Dịch vụ của chúng tôi hoạt động như một diễn đàn để kết nối người dùng với Nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời cung cấp thông tin và đề xuất về các sản phẩm và dịch vụ tài chính tiêu dùng dựa trên thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi không phải là tổ chức tài chính, nhà phát hành thẻ tín dụng, nhà cung cấp bảo hiểm hoặc Nhà cung cấp dịch vụ khác. Chúng tôi không và sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định bảo hiểm hoặc tín dụng nào với bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ nào được giới thiệu đến bạn. Chúng tôi không phát hành các khoản thế chấp, thẻ tín dụng, bảo hiểm hoặc bất kỳ sản phẩm tài chính nào khác.

Các nhà cung cấp dịch vụ hoàn toàn chịu trách nhiệm về các dịch vụ mà họ cung cấp cho bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nhà cung cấp dịch vụ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ dịch vụ nào mà họ có thể cung cấp cho bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, chi phí, thiệt hại hoặc khiếu nại nào liên quan đến, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Sản phẩm hoặc dịch vụ của Nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi khuyến khích bạn nhận được lời khuyên của cố vấn tài chính, đại lý bảo hiểm, nhà môi giới hoặc các chuyên gia có trình độ khác, những người hiểu rõ hoàn cảnh cá nhân của bạn trước khi bạn đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.

Theo đây, bạn từ bỏ và vĩnh viễn loại bỏ chúng tôi (và các cán bộ, nhân viên, đại lý, người kế nhiệm và người được giao nhiệm vụ của chúng tôi), đồng thời từ bỏ và từ bỏ, mọi tranh chấp, yêu cầu, tranh cãi, yêu cầu, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý trong quá khứ, hiện tại và tương lai , hành động và nguyên nhân của hành động thuộc mọi loại và tính chất (bao gồm thương tích cá nhân, tử vong và thiệt hại tài sản), đã phát sinh hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến bất kỳ tương tác nào với, hoặc hành động hoặc thiếu sót , Nhà cung cấp dịch vụ và các trang web, liên kết, ưu đãi, trang web, sản phẩm và dịch vụ của họ.

Điều khoản sơ tuyển

Bằng cách nhấp vào “ĐĂNG KÝ” hoặc “ĐỒNG Ý”, tôi cho phép:

 • creditcard.com.vn để thông báo thông tin nhận dạng cá nhân mà tôi đã cung cấp cho một hoặc nhiều tổ chức phát hành thẻ tín dụng tham gia và cho cơ quan báo cáo người tiêu dùng.
 • creditcard.com.vn để sử dụng thông tin báo cáo tín dụng tiêu dùng của tôi, bao gồm cả điểm tín dụng của tôi, cho các mục đích kinh doanh nội bộ, chẳng hạn như cải thiện trải nghiệm trang web và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ khác cho tôi.
 • Các công ty phát hành thẻ tín dụng nhận được thông tin nhận dạng cá nhân của tôi từ creditcard.com.vn để sử dụng thông tin đó để lập hồ sơ tín dụng mới nhằm xác định những ưu đãi thẻ nào có thể có sẵn cho tôi, bao gồm cả những ưu đãi đã đủ điều kiện.
 • Tôi hiểu rằng một số công ty phát hành thẻ tín dụng nhận được thông tin nhận dạng cá nhân của tôi từ creditcard.com.vn có ​​thể sử dụng thông tin đó để xác định trước tiên nếu có bất kỳ ưu đãi thẻ tín dụng phù hợp nào trước đây dành cho tôi mà không cần kéo hồ sơ tín dụng mới và nếu không có ưu đãi nào, tôi ủy quyền cho những công ty phát hành thẻ tín dụng đó để lấy một hồ sơ tín dụng mới để xác định những ưu đãi thẻ tín dụng nào có thể có sẵn cho tôi, bao gồm cả những ưu đãi đã đủ điều kiện trước.
 • Cơ quan báo cáo người tiêu dùng nhận thông tin nhận dạng cá nhân của tôi từ creditcard.com.vn, để sử dụng thông tin báo cáo người tiêu dùng của tôi, bao gồm cả điểm tín dụng của tôi, để xác định ưu đãi thẻ tín dụng nào có thể có sẵn cho tôi dựa trên các tiêu chí tín dụng được cung cấp cho cơ quan báo cáo người tiêu dùng bằng các tổ chức phát hành thẻ tín dụng tham gia.

Bằng cách nhấp vào “ĐĂNG KÝ” hoặc “ĐỒNG Ý”, tôi cũng thừa nhận và hiểu rằng:

 • creditcard.com.vn không phải là tổ chức phát hành thẻ tín dụng và không phát hành thẻ tín dụng.
 • Ngay cả khi tôi nhận được dấu hiệu rằng tôi có thể đủ điều kiện cho một ưu đãi thẻ tín dụng cụ thể và tôi đăng ký đề nghị đó, không có gì đảm bảo rằng tôi sẽ được nhà phát hành thẻ tín dụng chấp thuận hoặc thẻ sẽ được cấp cho tôi.
 • Nhiều, nhưng không phải tất cả, tổ chức phát hành thẻ tín dụng tham gia vào dịch vụ CardMatch và dịch vụ này có thể không bao gồm mọi sản phẩm được cung cấp. Tôi hiểu thêm rằng creditcard.com.vn sẽ xác định, theo quyết định riêng của mình, khi nào, tần suất và đối tác của nhà phát hành thẻ tín dụng nào mà nó sẽ kiểm tra các ưu đãi đủ điều kiện trước dựa trên tiêu chí của mỗi nhà phát hành thẻ tín dụng, tính khả dụng của thông tin cần thiết để xác định trước -cung cấp đủ tiêu chuẩn và các yếu tố có liên quan khác.
 • creditcard.com.vn sẽ không thể cho tôi biết lý do tại sao tôi đã hoặc dường như không đủ điều kiện cho bất kỳ ưu đãi thẻ tín dụng cụ thể nào.
 • Đây không phải là đơn đăng ký tín dụng và nếu tôi muốn đăng ký thẻ tín dụng với bất kỳ công ty phát hành thẻ tín dụng nào tham gia, tôi sẽ cần phải nhấp qua để hoàn thành và gửi đơn trực tiếp với công ty phát hành thẻ đó.
 • Nếu tôi quyết định tiếp tục quy trình đăng ký của công ty phát hành thẻ tín dụng trên trang web của họ, công ty phát hành thẻ tín dụng có thể xin phép tôi để thực hiện một hành động khó khăn, điều này có thể ảnh hưởng đến điểm tín dụng của tôi.

Yêu cầu về Giá, Báo giá hoặc Ưu đãi. Dịch vụ của chúng tôi có thể cho bạn cơ hội yêu cầu được so khớp và nhận các mức giá, báo giá hoặc ưu đãi từ Nhà cung cấp dịch vụ (một “Yêu cầu đối sánh”). Các phần Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cơ hội này (“Khu vực yêu cầu đối sánh”) chỉ dành cho cư dân của Hoa Kỳ và có thể không khả dụng ở tất cả các tiểu bang.

 • Chúng tôi không đảm bảo rằng bạn sẽ được đối sánh với Nhà cung cấp dịch vụ nếu bạn gửi Yêu cầu đối sánh.
 • Nếu bạn đưa ra Yêu cầu hoàn chỉnh hoặc không đầy đủ, thì bạn đồng ý rằng Thông tin của bạn được cung cấp liên quan đến Yêu cầu đối sánh của bạn có thể được sử dụng và tiết lộ như được quy định trong Chính sách quyền riêng tư. Không giới hạn bất kỳ điều gì trong Chính sách quyền riêng tư, bạn cho phép Nhà cung cấp dịch vụ và các chi nhánh của họ cũng như nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, thực hiện tất cả các nghiên cứu cần thiết với thông tin của bạn, bao gồm cả việc kiểm tra lịch sử tín dụng của bạn, nếu có, nhằm mục đích cung cấp cho bạn Yêu cầu đối sánh của bạn .
 • Nếu bạn đưa ra Yêu cầu đối sánh, thì bạn ủy quyền rõ ràng cho chúng tôi và tối đa mười (10) Nhà cung cấp dịch vụ và chúng tôi liên hệ với bạn qua điện thoại, fax và email theo các số và địa chỉ được cung cấp trong Yêu cầu đối sánh của bạn, nhằm mục đích cung cấp cho bạn thông tin, tỷ lệ, báo giá, cung cấp sản phẩm và dịch vụ được chỉ ra trong Yêu cầu đối sánh của bạn. Bạn đồng ý nhận cuộc gọi điện thoại từ Nhà cung cấp dịch vụ và chúng tôi, ngay cả khi số điện thoại bạn đã cung cấp trong Yêu cầu đối sánh của mình có trong bất kỳ danh sách “Không gọi” nào. Bạn cũng đồng ý với Nhà cung cấp dịch vụ và chúng tôi thực hiện các cuộc gọi được ghi âm để nhắc bạn về thời hạn hoặc các vấn đề khác liên quan đến Yêu cầu đối sánh của bạn.
 • Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các luật và quy định hiện hành liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do chúng tôi hoặc Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

 

Thiết lập và duy trì tài khoản

Bạn Phải Duy trì Tính Toàn vẹn của Thông tin của Bạn. Để sử dụng một số Dịch vụ nhất định, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin về bạn, thông tin này có thể mang tính chất bí mật và có thể bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân và / hoặc thông tin tài chính (“Thông tin của bạn”). Nếu bạn cung cấp Thông tin của Bạn cho chúng tôi thì bạn đồng ý cung cấp thông tin trung thực, hiện tại, đầy đủ và chính xác, và không xuyên tạc danh tính của bạn. Bạn cũng đồng ý cập nhật Thông tin của Bạn và cập nhật Thông tin của Bạn nếu bất kỳ Thông tin nào của Bạn thay đổi. Việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin của Bạn được điều chỉnh bởi Thỏa thuận này và Chính sách Bảo mật của chúng tôi .

Bạn Phải Duy trì Bảo mật cho Mật khẩu Tài khoản của Bạn. Đối với các Dịch vụ yêu cầu bạn tạo mật khẩu, bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm duy nhất trong việc duy trì tính bảo mật của mật khẩu đó. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu do việc bên thứ ba sử dụng trái phép hoặc cho phép mật khẩu của bạn. Bạn sẽ không cho phép bất kỳ người nào dưới 18 tuổi sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào thông qua đăng ký hoặc mật khẩu của bạn.

Bạn Phải Thông báo cho Chúng tôi về Vi phạm. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép mật khẩu nào của bạn, mọi hành vi sử dụng trái phép bất kỳ tài khoản nào mà bạn có thể có với chúng tôi, mọi vi phạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác mà bạn đã biết liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên Dịch vụ của chúng tôi bằng cách gửi email tới: support@creditcard.com.vn .

Quyết định Liên kết các Tài khoản Tài chính của Bạn với Dịch vụ của Chúng tôi.Bạn có thể liên kết các tài khoản tài chính khác nhau của mình với Dịch vụ bằng thông tin đăng nhập của bạn từ các trang web tài khoản tài chính nhất định (ví dụ: ngân hàng của bạn) (“Tài khoản tài chính”). Nếu bạn liên kết Dịch vụ của chúng tôi với thông tin đăng nhập của bạn từ Tài khoản tài chính, chúng tôi sẽ nhận được thông tin về bạn và Tài khoản tài chính của bạn từ trang web đó, theo các điều khoản và điều kiện (ví dụ: điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật) của Tài khoản tài chính. Bạn tuyên bố rằng bạn có quyền tiết lộ thông tin đăng nhập Tài khoản Tài chính của mình cho chúng tôi và cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào Tài khoản Tài chính của bạn. Bằng cách cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào bất kỳ Tài khoản Tài chính nào, bạn hiểu rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ và sử dụng bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào mà bạn đã cung cấp và lưu trữ trong Tài khoản Tài chính của mình cho mục đích cung cấp Dịch vụ cho bạn. Bạn có khả năng tách bất kỳ Tài khoản tài chính nào bằng cách đăng nhập vào Dịch vụ của chúng tôi và xóa Tài khoản tài chính đó khỏi Dịch vụ. VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG MỐI QUAN HỆ CỦA BẠN VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA LIÊN QUAN ĐẾN TÀI KHOẢN TÀI CHÍNH ĐƯỢC QUẢN LÝ RÕ RÀNG THEO THỎA THUẬN CỦA BẠN VỚI (Các) NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA VÀ CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI THÔNG TIN / THÔNG TIN CÁ NHÂN DO CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI KHI VI PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ MÀ BẠN ĐÃ ĐẶT TRONG CÁC KHOẢN TÀI CHÍNH NÓ.

Phí và Thanh toán

Các dịch vụ cơ bản của chúng tôi là miễn phí.Truy cập và sử dụng các Dịch vụ cơ bản của chúng tôi là miễn phí. Bất cứ lúc nào, chúng tôi có thể chọn tính phí cho các tính năng và dịch vụ cao cấp khác nhau và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các khoản phí đó vào thời điểm chúng tôi cung cấp các tính năng và dịch vụ có tính phí. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình và bằng cách thông báo cho bạn trên Dịch vụ của chúng tôi, thay đổi chính sách này và bắt đầu tính phí cho quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi cũng như các tính năng và dịch vụ khác, và chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, thêm, xóa hoặc thay đổi các tính năng và dịch vụ chúng tôi cung cấp hoặc phí (bao gồm số tiền và loại phí) mà chúng tôi tính vào bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi giới thiệu một dịch vụ mới hoặc tính phí mới, chúng tôi sẽ thiết lập và thông báo cho bạn về các khoản phí cho dịch vụ đó khi ra mắt dịch vụ hoặc bắt đầu tính phí mới. Nếu chúng tôi thông báo cho bạn về các khoản phí mới hoặc các thay đổi đối với phí cho một dịch vụ hiện có,

Bạn chịu trách nhiệm về Thu xếp phí với Nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ Nhà cung cấp dịch vụ, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản phí nào liên quan đến giao dịch mua đó. Chúng tôi không liên quan và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thỏa thuận phí nào mà bạn có thể tham gia với bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ nào. Bạn thừa nhận và đồng ý với thỏa thuận bồi thường này. Theo đây, bạn giải phóng cho chúng tôi mọi tổn thất, chi phí, thiệt hại hoặc khiếu nại liên quan đến, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của Nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm bất kỳ khoản phí nào do Nhà cung cấp dịch vụ tính.

Chúng tôi nhận được tiền bồi thường từ các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể thấy các thông báo trên Trang web, Ứng dụng và các nơi khác trong Dịch vụ tiết lộ khi chúng tôi hoặc một trong các đối tác của chúng tôi được bên thứ ba bồi thường (ví dụ: Nhà cung cấp dịch vụ) liên quan đến đề nghị, hành động của người dùng (ví dụ: bấm vào một liên kết) hoặc cách khác. Nếu bạn có thắc mắc về những tuyên bố từ chối trách nhiệm này hoặc cách chúng tôi kiếm được tiền bồi thường, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@creditcard.com.vn .

Nội dung Người dùng

Diễn đàn công khai trên Dịch vụ của chúng tôi.Dịch vụ của chúng tôi có thể hoạt động như một địa điểm, thông qua blog, tính năng Ứng dụng, hồ sơ người dùng, nhắn tin, phòng trò chuyện, bảng thông báo và các diễn đàn khác (gọi chung là “Diễn đàn”), cho phép người dùng đóng góp thông tin và đưa ra tuyên bố (“Nội dung do người dùng tạo” ). Cả chúng tôi và Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi đều không tham gia vào việc truyền tải thực tế Nội dung do Người dùng tạo được cung cấp trong Diễn đàn. Do đó, chúng tôi và Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi đều không phê duyệt hoặc xác nhận bất kỳ Nội dung nào do Người dùng tạo trong Diễn đàn và bạn thừa nhận và đồng ý rằng cả chúng tôi và Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi đều không có quyền kiểm soát chất lượng, tính đúng đắn, kịp thời, an toàn của nội dung do Người dùng tạo ra, sự thật, tính chính xác hoặc tính hợp pháp của bạn hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác trong Diễn đàn. Bạn có thể thấy Nội dung do người dùng tạo do người dùng khác đăng trong Diễn đàn là xúc phạm, có hại, không chính xác hoặc lừa dối. Vui lòng sử dụng thận trọng và thông thường, và không chỉ dựa vào Nội dung do người dùng tạo được xuất bản trong Diễn đàn. Chúng tôi và Nhà cung cấp dịch vụ không có trách nhiệm đảm bảo tất cả các bài đăng và câu hỏi được gửi trên Diễn đàn đều được trả lời. Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, và mặc dù chúng tôi không thường xuyên xem xét Nội dung do Người dùng tạo được cung cấp trong Diễn đàn, chúng tôi có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội dung do Người dùng tạo trong Diễn đàn, vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do, theo quyết định riêng của chúng tôi. Báo cáo ngay sự cố với Diễn đàn cho chúng tôi theo địa chỉ Chúng tôi và Nhà cung cấp dịch vụ không có trách nhiệm đảm bảo tất cả các bài đăng và câu hỏi được gửi trên Diễn đàn đều được trả lời. Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, và mặc dù chúng tôi không thường xuyên xem xét Nội dung do Người dùng tạo được cung cấp trong Diễn đàn, chúng tôi có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội dung do Người dùng tạo trong Diễn đàn, vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do, theo quyết định riêng của chúng tôi. Báo cáo ngay sự cố với Diễn đàn cho chúng tôi theo địa chỉ Chúng tôi và Nhà cung cấp dịch vụ không có trách nhiệm đảm bảo tất cả các bài đăng và câu hỏi được gửi trên Diễn đàn đều được trả lời. Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, và mặc dù chúng tôi không thường xuyên xem xét Nội dung do Người dùng tạo được cung cấp trong Diễn đàn, chúng tôi có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội dung do Người dùng tạo trong Diễn đàn, vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do, theo quyết định riêng của chúng tôi. Báo cáo ngay sự cố với Diễn đàn cho chúng tôi theo địa chỉsupport@creditcard.com.vn .

Truyền, Đệ trình và Đăng lên Dịch vụ của chúng tôi.Nếu bạn truyền, gửi hoặc đăng thông tin lên Dịch vụ của chúng tôi mà không được đăng ký nhãn hiệu và / hoặc bản quyền liên bang, bạn sẽ tự động cấp cho chúng tôi và chúng tôi chuyển nhượng quyền toàn cầu, trả đầy đủ, miễn phí bản quyền, độc quyền và giấy phép sử dụng, sao chép, định dạng, điều chỉnh, xuất bản và / hoặc kết hợp bất kỳ hoặc tất cả thông tin như vậy trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, bao gồm nhưng không giới hạn, Nội dung (như được định nghĩa bên dưới). Với điều kiện là bạn đã được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản để truyền, gửi hoặc đăng thông tin lên Dịch vụ của chúng tôi đã được đăng ký nhãn hiệu và / hoặc bản quyền liên bang, bạn sẽ tự động cấp cho chúng tôi và chúng tôi chuyển nhượng quyền sử dụng miễn phí bản quyền trên toàn thế giới, hoàn toàn trả phí, sao chép, định dạng, điều chỉnh, xuất bản và / hoặc kết hợp bất kỳ hoặc tất cả thông tin như vậy trên bất kỳ phương tiện nào, bao gồm nhưng không giới hạn, Nội dung.

Bạn không được truyền, gửi hoặc đăng những điều sau đây lên Dịch vụ của chúng tôi:

 • Thông tin vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu khác của chúng tôi hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Thông tin vi phạm bất kỳ luật, quy chế, pháp lệnh hoặc quy định nào;
 • Thông tin mang tính chất bôi nhọ thương mại, đe dọa bất hợp pháp, quấy rối bất hợp pháp, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm hoặc thô tục, hoặc gây tổn hại cho chúng tôi hoặc các bên thứ ba hoặc vi phạm quyền công khai hoặc quyền riêng tư của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Thông tin có chứa bất kỳ vi rút, sâu, ngựa thành Troy, cửa sập, cửa sau, trứng phục sinh, bom hẹn giờ, rô bốt hủy hoặc mã hoặc quy trình lập trình máy tính khác có chứa các đặc tính gây ô nhiễm hoặc phá hoại hoặc nhằm mục đích làm hỏng, can thiệp bất lợi, lén lút đánh chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào;
 • Thông tin chứa hoặc cấu thành các bức thư dây chuyền, thư gửi hàng loạt, chiến dịch vận động chính trị hoặc bất kỳ hình thức “thư rác” nào;
 • Thông tin sai lệch, không chính xác hoặc gây hiểu nhầm;
 • Quảng cáo thương mại hoặc chào mời mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi; hoặc
 • Thông tin được đăng ký nhãn hiệu và / hoặc có bản quyền liên bang mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Mặc dù chúng tôi không thường xuyên xem xét các chuyển, gửi hoặc đăng của bạn, nhưng chúng tôi có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) chỉnh sửa, từ chối đăng hoặc xóa các chuyển, gửi hoặc đăng của bạn. Căn cứ vào Chính sách quyền riêng tư , chúng tôi có thể xem xét các chuyển, gửi hoặc đăng do bạn thực hiện để xác định, theo quyết định riêng của chúng tôi, sự tuân thủ của bạn đối với Thỏa thuận này.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả việc truyền, gửi hoặc đăng tải của mình (tức là Nội dung do người dùng tạo của riêng bạn) và hậu quả của việc truyền, gửi hoặc đăng chúng.

Nhận xét. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ phản hồi hoặc đề xuất nào liên quan đến Dịch vụ (“Phản hồi”), theo đó bạn chuyển nhượng cho chúng tôi tất cả các quyền trong Phản hồi và đồng ý rằng chúng tôi có quyền sử dụng Phản hồi đó và thông tin liên quan theo bất kỳ cách nào mà chúng tôi cho là phù hợp. Chúng tôi sẽ coi bất kỳ Phản hồi nào bạn cung cấp cho chúng tôi là không bí mật và không độc quyền. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin hoặc ý tưởng nào mà bạn cho là bí mật hoặc độc quyền.

Quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi

Tên, đồ họa, biểu trưng, ​​tiêu đề trang, biểu tượng nút, chữ viết và tên dịch vụ của chúng tôi là nhãn hiệu hoặc thương mại của chúng tôi ở Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác (gọi chung là “Nhãn hiệu độc quyền”). Bạn không thể sử dụng các Nhãn hiệu độc quyền mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi không tuyên bố độc quyền đối với bất kỳ tên, nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào của bên thứ ba xuất hiện trên Dịch vụ của chúng tôi. Mọi tên, nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ của bên thứ ba đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Thông tin, lời khuyên, dữ liệu, phần mềm và nội dung có thể xem, có trong hoặc có thể tải xuống từ Dịch vụ của chúng tôi (gọi chung là “Nội dung”), bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả văn bản, đồ họa, biểu đồ, hình ảnh, ảnh chụp, hình ảnh, video, nghệ thuật đường nét, biểu tượng và cách thể hiện, thuộc bản quyền, thuộc sở hữu của hoặc được cấp phép cho chúng tôi hoặc các nhà cung cấp Nội dung của chúng tôi. Chúng tôi cũng sở hữu bản quyền của một tác phẩm tập thể trong việc lựa chọn, điều phối, sắp xếp, trình bày, hiển thị và nâng cao Nội dung (“Tác phẩm tập thể”). Tất cả phần mềm được sử dụng trên hoặc trong Dịch vụ của chúng tôi (“Phần mềm”) là tài sản của chúng tôi hoặc tài sản của các nhà cung cấp phần mềm của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế. Xem, đọc, in,

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Nhãn hiệu, Nội dung, Tác phẩm tập thể, Phần mềm và / hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác do chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi gánh chịu, trực tiếp hoặc gián tiếp, là kết quả của việc bạn sao chép, phân phối, phân phối lại, truyền tải, xuất bản hoặc sử dụng tài liệu tương tự cho các mục đích trái với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

Quyền truy cập của bạn và sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Giấy phép của bạn để sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là của cá nhân bạn và bạn không thể chuyển nhượng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Bạn chỉ có quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp và tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và Chính sách quyền riêng tư. Theo các điều khoản của Thỏa thuận này, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép không thể chuyển nhượng, không độc quyền, có thể thu hồi để: (a) sử dụng Trang web và Dịch vụ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn; và (b) cài đặt và sử dụng Ứng dụng, chỉ ở định dạng mã đối tượng thực thi, chỉ trên thiết bị di động hoặc di động của riêng bạn và cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn.

Giấy phép của bạn để sử dụng nội dung của chúng tôi.Chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép có giới hạn để truy cập, in, tải xuống hoặc sử dụng cá nhân Nội dung và Tác phẩm tập thể dưới dạng: (i) một bản sao có thể đọc được bằng máy; (ii) một bản sao lưu; và (iii) một bản in, để bạn sử dụng phi thương mại; tuy nhiên, với điều kiện là bạn sẽ không xóa bất kỳ thông báo hoặc tài liệu độc quyền nào liên quan đến các biểu hiện ở trên của Nội dung và Tác phẩm tập thể. Bạn không được sửa đổi Nội dung hoặc Tác phẩm tập thể hoặc sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc bất kỳ hoạt động trưng bày, biểu diễn, bán hoặc cho thuê công khai nào khác, dịch ngược, thiết kế đối chiếu hoặc tách rời Nội dung và Tác phẩm tập thể hoặc chuyển giao Nội dung hoặc Làm việc tập thể cho một cá nhân hoặc tổ chức khác. Trừ khi được phép khác theo luật bản quyền của Hoa Kỳ, không được sao chép, phân phối, phân phối lại,

Những hạn chế của bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.Bất kỳ hành động nào của bạn mà theo quyết định riêng của chúng tôi: (i) vi phạm các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và / hoặc Chính sách quyền riêng tư; (ii) hạn chế, ức chế hoặc ngăn cản bất kỳ quyền truy cập, sử dụng hoặc tận hưởng Dịch vụ của chúng tôi; hoặc (iii) thông qua việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, sẽ không được phép nói xấu, lạm dụng, quấy rối, xúc phạm hoặc đe dọa và có thể khiến bạn mất quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, bạn bị cấm: (z) cấp phép, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phân phối, lưu trữ hoặc khai thác Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ vì mục đích thương mại; (y) sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh của, tháo rời, biên dịch ngược hoặc thiết kế bất kỳ phần nào của Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ; và (x) truy cập Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ để xây dựng một dịch vụ tương tự hoặc cạnh tranh, hoặc can thiệp vào Dịch vụ của chúng tôi (như mô tả bên dưới). Bạn không được sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc bất kỳ “văn bản ẩn” nào khác sử dụng tên hoặc nhãn hiệu của chúng tôi mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Bạn không thể can thiệp vào các dịch vụ của chúng tôi.Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu thập dữ liệu, trình quét, liên kết sâu nào hoặc các công cụ thu thập hoặc trích xuất dữ liệu tự động tương tự khác, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp luận để truy cập, thu thập, sao chép hoặc giám sát Dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ của chúng tôi hoặc cho bất kỳ mục đích khác, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không: (i) thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt hoặc có thể áp đặt theo quyết định riêng của chúng tôi một tải trọng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng đối với cơ sở hạ tầng của chúng tôi; (ii) sao chép, tái sản xuất, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối hoặc hiển thị công khai bất kỳ nội dung nào (ngoại trừ thông tin cá nhân của bạn) từ Dịch vụ của chúng tôi mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi và bên thứ ba thích hợp, nếu có; (iii) can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ hoạt động nào được thực hiện trên Dịch vụ của chúng tôi; hoặc (iv) bỏ qua bất kỳ tiêu đề loại trừ rô bốt nào hoặc các biện pháp khác mà chúng tôi có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi. Bất chấp những điều đã nói ở trên, chúng tôi cấp cho người điều hành các công cụ tìm kiếm công cộng quyền sử dụng trình thu thập dữ liệu để sao chép tài liệu từ Dịch vụ của chúng tôi cho mục đích duy nhất và chỉ trong phạm vi cần thiết để tạo các chỉ mục tìm kiếm công khai về tài liệu trên Dịch vụ của chúng tôi, nhưng không phải bộ nhớ đệm hoặc lưu trữ của các vật liệu đó. Chúng tôi có quyền thu hồi các ngoại lệ này nói chung hoặc trong các trường hợp cụ thể. Trừ khi được cho phép rõ ràng trong Thỏa thuận này, bạn sẽ không được thu thập hoặc thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, bao gồm cả tên tài khoản, từ Dịch vụ của chúng tôi. Bạn sẽ không sử dụng bất kỳ hệ thống liên lạc nào được cung cấp trên Dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như Diễn đàn hoặc email) cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc chào mời nào. Bạn không được gạ gẫm vì mục đích thương mại bất kỳ người dùng Dịch vụ nào của chúng tôi mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Gián đoạn Dịch vụ. Việc truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi có thể bị gián đoạn theo thời gian vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, sự cố của thiết bị, cập nhật định kỳ, bảo trì hoặc sửa chữa Dịch vụ của chúng tôi hoặc các hành động khác mà chúng tôi, theo quyết định riêng của chúng tôi, có thể chọn để lấy. Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi và / hoặc bất kỳ phần hoặc tính năng nào của Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi và không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý.

Nền tảng ứng dụng.Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tính khả dụng của Ứng dụng của chúng tôi phụ thuộc vào nền tảng ứng dụng của bên thứ ba mà từ đó bạn đã nhận được Ứng dụng, ví dụ: cửa hàng Apple iPhone (“Nền tảng ứng dụng”). Bạn xác nhận rằng Thỏa thuận này là giữa bạn và chúng tôi, không phải với Nền tảng ứng dụng. Chúng tôi (chứ không phải Nền tảng ứng dụng) hoàn toàn chịu trách nhiệm về Ứng dụng, nội dung của Ứng dụng, bảo trì, dịch vụ hỗ trợ và bảo hành cho Ứng dụng đó và giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Ứng dụng đó (ví dụ: trách nhiệm sản phẩm, tuân thủ pháp luật hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ). Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí do Nền tảng ứng dụng tính liên quan đến Ứng dụng. Mỗi Nền tảng ứng dụng có thể có các điều khoản và điều kiện riêng mà bạn phải đồng ý trước khi tải xuống Ứng dụng từ đó. Bạn đồng ý tuân thủ và giấy phép sử dụng Ứng dụng của bạn tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ, tất cả các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện sử dụng / dịch vụ hiện hành và các chính sách khác của Nền tảng ứng dụng hiện hành. Bạn thừa nhận rằng Nền tảng ứng dụng (và các công ty con của nó) là bên thứ ba thụ hưởng Thỏa thuận này và sẽ có quyền thực thi Thỏa thuận này.

Truyền thông điện tử

Khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi, bạn đang liên lạc với chúng tôi bằng phương thức điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin điện tử từ chúng tôi. Mặc dù chúng tôi có thể chọn liên lạc với bạn bằng thư thông thường, chúng tôi cũng có thể chọn liên lạc với bạn bằng email hoặc bằng cách đăng thông báo trên Dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn theo phương thức điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản.

Trách nhiệm của bạn đối với thiết bị, dịch vụ di động và các chi phí liên quan

Bạn chịu trách nhiệm thu thập và duy trì tất cả điện thoại, phần cứng máy tính, dịch vụ truy cập Internet và các thiết bị hoặc dịch vụ khác cần thiết để truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cũng như mọi chi phí và lệ phí liên quan đến việc truy cập Internet hoặc phí đường dài phát sinh liên quan đến việc truy cập và sử dụng của bạn Dịch vụ của chúng tôi. Nếu chúng tôi cung cấp các khía cạnh của Dịch vụ của mình thông qua Ứng dụng cho điện thoại di động hoặc thiết bị khác của bạn, xin lưu ý rằng mức phí và mức phí thông thường của nhà cung cấp dịch vụ của bạn có thể áp dụng và các điều khoản của Thỏa thuận này cũng như các thỏa thuận khác trong ứng dụng sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng ứng dụng đó.

 

Chúng tôi không tuyên bố hoặc đảm bảo về các dịch vụ của chúng tôi

NỘI DUNG VÀ TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM LIÊN KẾT VỚI DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “HIỆN CÓ”. CHÚNG TÔI KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, ĐỐI VỚI VIỆC VẬN HÀNH DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC THÔNG TIN, NỘI DUNG, TÀI LIỆU, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ BAO GỒM HOẶC LIÊN KẾT VỚI DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI VÀ TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ BAO GỒM HOẶC LIÊN KẾT VỚI CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN.

CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA VÀ TỪ CHỐI RÕ RÀNG, BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HOẶC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, ĐÚNG ĐÚNG HOẶC SỰ HOÀN TOÀN CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM LIÊN KẾT VỚI CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC AN TOÀN , TÍNH HOÀN TOÀN, KHẢ NĂNG LINH HOẠT, PHÙ HỢP HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ CỦA NỘI DUNG HOẶC CÁC DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM LIÊN KẾT VỚI DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. NÓ LÀ TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT CỦA BẠN TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP SỰ CHÍNH XÁC, CHÍNH XÁC HOẶC HOÀN THIỆN CỦA NỘI DUNG VÀ CÁC DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. CHÚNG TÔI KHÔNG TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HOẶC ĐẢM BẢO RẰNG NỘI DUNG CÓ THỂ CÓ ĐỂ TẢI XUỐNG TỪ CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG BỊ NHIỄM VIRUSES, CÔNG VIỆC, NGỰA TROJAN, CỬA CUỐN, CỬA CUỐN, CỬA CUỐN, TRỨNG ĐÔNG, THỜI GIAN, HỦY BỎ HOẶC MÃ HOẶC CÁC TUYẾN LẬP TRÌNH MÁY TÍNH KHÁC CÓ CHỨA CÁC TÍNH CHẤT GÂY Ô NHIỄM HOẶC CÓ THỂ DÙNG ĐẾN THIỆT HẠI, DỮ LIỆU HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VỚI, QUAN TRỌNG DUY NHẤT HOẶC MỞ RỘNG BẤT KỲ HỆ THỐNG, DỮ LIỆU HOẶC THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀO. CHÚNG TÔI KHÔNG THỰC HIỆN BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HOẶC BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ BÁO GIÁ HOẶC ƯU ĐÃI NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN HOẶC THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.

KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC BẮT ĐẦU, BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ CUNG CẤP TÀI CHÍNH, BẢO HIỂM, NHÀ CUNG CẤP THẺ TÍN DỤNG HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÁC. BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CHÚNG TÔI LÀ BẤT CỨ TRUNG GIAN GIỮA BẠN VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ NÀY VÀ VÌ VẬY, CHÚNG TÔI TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO DO CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CUNG CẤP.

Dịch vụ của chúng tôi do chúng tôi kiểm soát và cung cấp từ các cơ sở của chúng tôi tại Hoa Kỳ. Chúng tôi không tuyên bố rằng Dịch vụ của chúng tôi là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các khu vực pháp lý khác. Nếu bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi từ các khu vực pháp lý khác, thì bạn làm như vậy theo ý mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ luật pháp địa phương.

Giới hạn về trách nhiệm của chúng tôi

KHÔNG NÊN CHÚNG TÔI LIÊN QUAN ĐẾN, QUẢN LÝ, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN HOẶC CỔ ĐÔNG SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI, HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN, HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO TRONG HỢP ĐỒNG, BẢO ĐẢM, BÁO CÁO (BAO GỒM BẤT CỨ ĐIỂM NÀO) HOẶC ĐÁNH GIÁ KHÁC, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, BẤT CỨ, ẤN ĐỘ HOẶC HẬU QUẢ BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO MẤT LỢI NHUẬN, DOANH THU HOẶC DOANH NGHIỆP, NHƯ KẾT QUẢ TRỰC TIẾP HOẶC ĐÚNG CỦA: (I) VI PHẠM CỦA BẠN HOẶC VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN NÀY; (II) VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI; (III) SỰ TRÌ HOÃN CỦA BẠN TRONG VIỆC TRUY CẬP HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO; (IV) VIỆC TẢI XUỐNG BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC CÔNG TRÌNH TẬP THỂ NÀO ĐỂ BẠN SỬ DỤNG; (V) SỰ TIN CẬY CỦA BẠN TRỞ LÊN HOẶC SỬ DỤNG NỘI DUNG HOẶC CÔNG VIỆC TẬP THỂ, HOẶC (VI) BẤT KỲ THÔNG TIN, PHẦN MỀM NÀO, CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC CÁCH KHÁC PHÁT HIỆN NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, ĐỀU THU ĐƯỢC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN, TỪ BẢNG HỢP ĐỒNG, HÀNH VI NGHIÊM TRỌNG, TIÊU CỰC, NGHIÊM TÚC TRÁCH NHIỆM HAY LỖI NẾU CHÚNG TÔI CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN, GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN, NHÀ THẦU ĐỘC LẬP, CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN VÀ CÁC ĐẠI LÝ PHÁT SINH NGOÀI THỎA THUẬN NÀY SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ $ 100.

BẠN CẢM NHẬN CỤ THỂ RẰNG CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NỘI DUNG DO NGƯỜI DÙNG TẠO HOẶC BẤT CỨ NGUY HIỂM, BẤT HỢP PHÁP HOẶC BẤT HỢP PHÁP CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VÀ RẰNG RỦI RO GÂY HẠI HOẶC THIỆT HẠI TỪ NỘI DUNG DO NGƯỜI DÙNG PHÁT SINH VÀ KẾT QUẢ CỦA BÊN THỨ BA VỚI BẠN.

BẠN VÀ CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO CỦA HÀNH ĐỘNG PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI PHẢI THAM KHẢO TRONG VÒNG MỘT (1) NĂM SAU KHI NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG. THẬT KHÁC, ĐÓ LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC RẢNH RIÊNG.

Một số luật của tiểu bang không cho phép giới hạn đối với bảo đảm ngụ ý hoặc loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại nhất định. Nếu các luật này áp dụng cho bạn, một số hoặc tất cả các tuyên bố từ chối trách nhiệm, loại trừ hoặc giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho bạn.

Trong trường hợp bất kỳ giới hạn nào về khoảng thời gian khởi kiện, khiếu nại, tranh chấp hoặc tố tụng chống lại chúng tôi, nằm trong phần “Giới hạn về trách nhiệm của chúng tôi” này, được xác định hoặc cho rằng không thể áp dụng hoặc không thể thi hành bởi bất kỳ tòa án, hội đồng trọng tài nào hoặc tòa án khác, thì thời hiệu của Bang New York sẽ được áp dụng cho bất kỳ hành động, khiếu nại, tranh chấp hoặc thủ tục nào như vậy được đề cập đến trọng tài cuối cùng hoặc ràng buộc.

Sự bồi thường của bạn cho chúng tôi

Bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và không gây tổn hại cho chúng tôi và các cán bộ, giám đốc, cổ đông, nhân viên, nhà thầu độc lập, đại lý, đại diện và chi nhánh của chúng tôi từ và chống lại tất cả các khiếu nại và chi phí, bao gồm, nhưng không giới hạn, phí luật sư, phát sinh từ, hoặc do: (i) bất kỳ sự vi phạm hoặc vi phạm Thỏa thuận này của bạn; (ii) việc bạn không cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân chính xác, đầy đủ và hiện tại do chúng tôi yêu cầu hoặc yêu cầu; (iii) quyền truy cập của bạn hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi; (iv) truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi dưới bất kỳ mật khẩu nào có thể được cấp cho bạn; (v) truyền, gửi hoặc đăng của bạn (tức là Nội dung do người dùng tạo của riêng bạn); và / hoặc (vi) bất kỳ thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản nào do bạn gây ra.

Sửa đổi Dịch vụ của chúng tôi; Các sửa đổi của Thỏa thuận này

Bất kỳ bản phát hành, cập nhật hoặc bổ sung nào trong tương lai cho chức năng của Dịch vụ của chúng tôi sẽ phải tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận này. Chúng tôi có quyền cập nhật, sửa đổi và / hoặc thay đổi Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi và không cần thông báo. Cập nhật cho Thỏa thuận này sẽ được đăng ở đây. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi chúng tôi đăng Thỏa thuận cập nhật về Dịch vụ của chúng tôi. Bạn được khuyến khích truy cập lại Thỏa thuận này theo thời gian để xem xét bất kỳ thay đổi nào đã được thực hiện. Ngày mà Thỏa thuận này được cập nhật lần cuối sẽ được ghi chú ngay trên Thỏa thuận này. Việc bạn tiếp tục truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ tự động được coi là bạn chấp nhận tất cả các thay đổi.

Biện pháp khắc phục của chúng tôi

Bạn thừa nhận rằng chúng tôi có thể bị thiệt hại không thể sửa chữa nếu Thỏa thuận này không được thực thi cụ thể và các thiệt hại theo luật định sẽ là một biện pháp khắc phục không đầy đủ. Do đó, trong trường hợp bạn vi phạm hoặc bị đe dọa vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này, ngoài tất cả các quyền và biện pháp khắc phục, chúng tôi sẽ được hưởng một lệnh cấm vi phạm đó hoặc bị đe dọa vi phạm mà không cần phải trình bày bất kỳ thực tế nào. thiệt hại hoặc để đăng một lệnh cấm, và / hoặc một nghị định để thực hiện cụ thể các điều khoản của Thỏa thuận này. Vì mục đích của Phần này, bạn đồng ý rằng bất kỳ hành động hoặc thủ tục nào liên quan đến lệnh cấm vi phạm hoặc bị đe dọa vi phạm đó sẽ được đưa ra các tòa án lưu trữ của Hạt New York, New York hoặc Tòa án Quận Hoa Kỳ, Quận phía Nam của New York, Khu Manhattan. Bạn đồng ý với thẩm quyền của tòa án đó và từ bỏ bất kỳ phản đối nào đối với việc bố trí địa điểm của bất kỳ hành động hoặc thủ tục nào như vậy tại tòa án đó. Bạn đồng ý rằng việc tống đạt bất kỳ giấy tờ tòa án nào có thể được thực hiện cho bên đó qua đường bưu điện hoặc theo cách khác có thể được cung cấp theo luật hiện hành, quy tắc thủ tục hoặc quy tắc địa phương.

Tranh chấp pháp lý

Bạn và chúng tôi đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào về luật pháp hoặc vốn chủ sở hữu đã phát sinh hoặc có thể nảy sinh giữa chúng tôi liên quan đến hoặc phát sinh từ phiên bản này hoặc các phiên bản trước của Thỏa thuận này, việc sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ của bạn sẽ được giải quyết trong phù hợp với các quy định được nêu trong phần Tranh chấp pháp lý này. Vui lòng đọc kỹ phần này. Nó ảnh hưởng đến quyền của bạn và sẽ có tác động đáng kể đến cách giải quyết các khiếu nại của bạn và chúng tôi chống lại nhau.

Luật áp dụng

Bạn đồng ý rằng luật pháp của Bang New York, không tính đến các nguyên tắc xung đột luật, sẽ điều chỉnh Thỏa thuận này và bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào đã phát sinh hoặc có thể nảy sinh giữa bạn và chúng tôi, trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận này.

Điều khoản Trọng tài / Miễn trừ Tập thể / Chọn không tham gia

 1. Bạn và chúng tôi, mỗi người đồng ý giải quyết độc quyền thông qua trọng tài cuối cùng và ràng buộc bất kỳ và tất cả các tranh chấp hoặc khiếu nại đã phát sinh hoặc có thể nảy sinh giữa bạn và chúng tôi (bao gồm bất kỳ chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý nào), cho dù có tranh chấp đó hay không khiếu nại liên quan đến bên thứ ba, liên quan theo bất kỳ cách nào đến bất kỳ khía cạnh nào trong mối quan hệ của chúng tôi hoặc bất kỳ liên hệ nào giữa chúng tôi, trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc phát sinh từ phiên bản này hoặc các phiên bản trước của Thỏa thuận này, việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ sản phẩm nào hoặc các dịch vụ được bán, cung cấp hoặc mua thông qua Dịch vụ của chúng tôi (“Tranh chấp”).
  1. Bạn và chúng tôi đồng ý gửi Tranh chấp cho một trọng tài theo Quy tắc trọng tài thương mại hiện hành khi đó của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (AAA), bao gồm cả Quy tắc tùy chọn về các biện pháp bảo vệ khẩn cấp và Quy tắc trọng tài dành cho người tiêu dùng khi có thể áp dụng thỏa thuận chung, tại một tổ chức trọng tài khác. Các quy tắc của AAA, thông tin liên quan đến việc khởi kiện và mô tả về quy trình phân xử có sẵn tại www.adr.org . Vị trí của trọng tài và việc phân bổ phí và chi phí cho trọng tài đó sẽ được xác định theo các quy tắc AAA. Thay vào đó, bạn hoặc chúng tôi có thể đưa đơn kiện ra tòa án "khiếu nại nhỏ" tại địa phương của bạn, nếu được các quy tắc của tòa án khiếu nại nhỏ đó cho phép.
  2. Đạo luật Trọng tài Liên bang điều chỉnh việc giải thích và thực thi phần này liên quan đến thỏa thuận phân xử bất kỳ Tranh chấp nào của chúng tôi (“Thỏa thuận phân xử”) và khả năng phân xử của Tranh chấp. Trọng tài sẽ quyết định xem Tranh chấp có thể được phân xử hay không.
  3. Bạn và chúng tôi đồng ý rằng mỗi người trong chúng ta chỉ có thể đưa ra Tranh chấp chống lại người kia, không thay mặt cho quan chức chính phủ hoặc cá nhân hoặc tổ chức khác, hoặc một nhóm người hoặc tổ chức. Bạn và chúng tôi đồng ý, nếu chúng tôi là một bên trong thủ tục tố tụng, sẽ không tham gia vào một vụ kiện tập thể, một trọng tài toàn tập, một khiếu nại do tổng chưởng lý riêng hoặc năng lực đại diện, hoặc một khiếu nại tổng hợp liên quan đến việc sử dụng quyền của người khác trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi. Bạn và chúng tôi đồng ý không kết hợp một khiếu nại chịu trọng tài theo Thỏa thuận này với một khiếu nại không đủ điều kiện để phân xử theo Thỏa thuận này. Bạn và chúng tôi đồng ý từ bỏ quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn đối với tất cả các tranh chấp.
  4. Nếu lệnh cấm đối với các vụ kiện tập thể và các khiếu nại khác được đưa ra thay mặt cho các bên thứ ba có trong Mục 1.3 ở trên, được phát hiện là không thể thi hành, thì tất cả Mục 1 sẽ vô hiệu đối với Tranh chấp đó.
  5. Thỏa thuận phân xử trọng tài này sẽ vẫn tồn tại sau khi bạn chấm dứt mối quan hệ với chúng tôi.
 2. Trừ khi bạn và chúng tôi có thỏa thuận khác, nếu bạn chọn không tham gia Thỏa thuận phân xử, nếu Thỏa thuận phân xử bị tòa án phát hiện là không thể thi hành, nếu khiếu nại của bạn không nằm trong Thỏa thuận phân xử hoặc nếu bạn không phải là cư dân cũng như không có địa điểm kinh doanh chính ở Hoa Kỳ hoặc Canada, bạn đồng ý rằng bất kỳ Tranh chấp nào đã phát sinh, hoặc có thể phát sinh, giữa bạn và chúng tôi phải được giải quyết riêng bởi một tòa án tiểu bang hoặc liên bang đặt tại Quận New York, New York. Bạn và chúng tôi đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân của các tòa án nằm trong Quận New York, New York nhằm mục đích kiện tụng tất cả các khiếu nại hoặc tranh chấp như vậy.
 3. Bất chấp bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận trái ngược, bạn và chúng tôi đồng ý rằng nếu chúng tôi thực hiện thay đổi đối với Thỏa thuận này thành Trọng tài (ngoài thay đổi đối với địa chỉ thông báo hoặc liên kết trang web được cung cấp ở đây) trong tương lai, thay đổi đó sẽ không áp dụng cho một khiếu nại đã được đệ trình trong một thủ tục pháp lý giữa bạn và chúng tôi trước ngày thay đổi có hiệu lực. Thay đổi sẽ áp dụng cho tất cả các tranh chấp hoặc khiếu nại khác được điều chỉnh bởi Thỏa thuận phân xử trọng tài đã phát sinh hoặc có thể phát sinh giữa bạn và chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về sự thay đổi đối với Thỏa thuận này với Trọng tài bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên Dịch vụ của chúng tôi ít nhất 30 ngày trước ngày thay đổi có hiệu lực và / hoặc qua email.

Điều khoản khác

Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này bị bất kỳ trọng tài hoặc tòa án có thẩm quyền nào coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì toàn bộ Thỏa thuận này sẽ không bị coi là trái pháp luật, vô hiệu hoặc không thể thi hành, mà chỉ phần đó của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi sẽ bị tước bỏ khỏi Thỏa thuận này.

Các tiêu đề trong Thỏa thuận này chỉ để tiện tham khảo, không được coi là một phần của Thỏa thuận này và sẽ không hạn chế hoặc ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào đến ý nghĩa hoặc cách giải thích của Thỏa thuận này.

Tất cả các giao ước, thỏa thuận, tuyên bố và bảo đảm được đưa ra trong Thỏa thuận này, đôi khi có thể được chúng tôi sửa đổi, sẽ vẫn còn hiệu lực khi bạn chấp nhận Thỏa thuận này và việc chấm dứt Thỏa thuận này.

Thỏa thuận này và Chính sách bảo mật thể hiện toàn bộ sự hiểu biết và thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về chủ đề giống nhau và thay thế tất cả các thỏa thuận, cách hiểu và / hoặc tuyên bố trước đó về vấn đề tương tự.

Nếu bạn có câu hỏi, nhận xét, quan tâm hoặc phản hồi liên quan đến Thỏa thuận này hoặc Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@creditcard.com.vn .